Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Korte omschrijving

Door een al langer slepende ziekte raakte het team van regio Rijnmond zonder regiomanager. Omdat het team al langer met een vaak afwezige manager te maken had gehad was een snelle vervanging geboden. In april 201 startte Henk Wedman als interim regiomanager in Rijnmond. De organisatie Zorgbelang Zuid-Holland ondersteunt cliëntenorganisaties bij hun belangenbehartiging en heeft een onafhankelijk Informatie en Klachtenopvangbureau voor individuele clienten met vragen of klachten over de dienstverlening in zorg en welzijn. Het MT (vier regiomanagers en de directeur) had het voornemen om belangrijke veranderingen in de organisatie aan te laten brengen. Dit mede vanwege de verwachting dat er vermindering van subsidie zou op gaan treden. Mede vanwege de eerdere ervaringen van Henk Wedman met reorganisaties bij Zorgbelangen in Noord-Holland en Amsterdam had Robert Boersma, de directeur, Henk Wedman als ziektevervanger en veranderadviseur gevraagd. In juni 2011 is door het plotselinge vertrek van een tweede regiomanagers Henk Wedman ook nog regiomanager in de regio Zuid geworden. Als regiomanager heeft hij de teams gecoacht, werkbegeleiding gegeven en de noodzakelijke externe contacten onderhouden in de twee regio's. Als veranderadviseur heeft hij het verandertraject ontworpen en geleid en belangrijke bijdrages geleverd aan het reorganisatieplan, het nieuwe functiegebouw en het sociaal plan.

Opdrachtgever

Directeur Zorgbelang Zuid-Holland Robert Boersma

Looptijd

4 april 2011 tot 1 oktober 2012.

Aard werkzaamheden

  • Interim management.
  • Beleidsadvisering.
  • Organisatieadvies.

Verloop van het project

Naast de lopende zaken in de regio heeft Henk Wedman het verandertraject ontworpen. Dat project bestond uit het onder zijn leiding met de medewerkers en de achterban maken van een SWOT analyse. Op grond van die analyse werd de noodzaak duidelijk dat er verandering nodig was en hoe die verandering er uit moest zien. Van vier regionale teams naar drie programmateams en twee programmamanagers. Omdat inmiddels ook duidelijk was dat de provincie Zuid-Holland haar subsidie met 30% terugbracht, was een ingrijpende reorganisatie nodig. Op basis van de rapportage over de Swot-analyse is een nota van uitgangspunten gemaakt en vervolgens een reorganisatieplan met een nieuw functiegebouw, plaatsingssystematiek en een Sociaal Plan ontworpen. Vervolgens is na goedkeuring van deze plannen door vakbonden en OR de plaatsing van het personeel ter hand genomen. Oktober 2012 is de plaatsing afgerond en zijn de programmamanagers als hiërarchisch leidinggevende met hun programmateams van start gegaan.

Resultaat

In een anderhalf jaar heeft Henk Wedman er voor gezorgd dat:

  • Gedurende de reorganisatie de werkzaamheden in de regio's door zijn gegaan.
  • Het personeel vertrouwen had in de zorgvuldige wijze waarop de reorganisatie verliep.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicaties

hallo