Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Instroom, werken - leren, leren - werken

Korte omschrijving

Het project 'Instroom werken-leren, leren-werken' richtte zich op het vergroten van het aantal leerlingen en stagiaires in de gehandicaptensector. Het project bestond uit een veelheid van deeltrajecten gericht op:

 • Instellingen in de gehandicaptensector.
 • Het onderwijs voor de gehandicaptensector (leerlingen en onderwijsinstellingen).
 • Intermediaire organisaties die regionaal instroom van nieuw personeel stimuleren.

Gedurende de gehele looptijd van dit meerjarige traject waren wij projectleider, ontwikkelaar Ún uitvoerder van verschillende deeltrajecten. Daarnaast waren wij eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en de landelijke en regionale partijen.

Opdrachtgevers

 • Sectorfonds Zorg en Welzijn
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • ABVAKABO FNV
 • CNV Publieke Zaak
 • Nu'91
 • FHZ

Looptijd

September 1999 - December 2004.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Onderzoek, organisatieadvies, training, begeleiding, ontwikkelen van instrumenten en projectmanagement.

Verloop van het project

Bij de start van het project organiseerden we regionale bijeenkomsten over:

 • De veranderingen in het onderwijsstelsel.
 • De noodzaak om te werken aan de verhoging van het aantal leerling-werknemers en stagiaires.

Vervolgens hebben we veel materiaal vervaardigd voor de verschillende doelgroepen. Wat is er zoal verschenen? Hieronder volgt een greep uit de verschillende producten:

 • De instroomkrant verscheen vier keer per jaar. In deze krant beschreven we de voortgang van het project en gingen we in op ontwikkelingen in de gehandicaptensector.
 • Een uitgebreide lesmap voor leerlingen van het VMBO, MBO en HBO om de relatie tussen werkveld en onderwijs te verbeteren. In deze map beschreven we het leven van mensen met een handicap, met als doel de beeldvorming van leerlingen over mensen met een handicap te verbeteren.
 • Een workshop om medewerkers uit de praktijk voor te bereiden op hun gastles op een onderwijsinstelling. Het idee om gastlessen te laten verzorgen door medewerkers uit de praktijk is bij de start van het project ontstaan.
 • Een videofilm over (werken in) de gehandicaptensector die gastdocenten bij hun les konden gebruiken.
 • Er zijn handreikingen gemaakt voor opleidingsfunctionarissen en -co÷rdinatoren om te beginnen met de werken-leren variant.
 • Om de gehandicaptensector bij de leerlingen te promoten, is er een affiche en een brochure verschenen.
 • Een handreiking voor OR-leden om het onderwerp werken-leren op de agenda te krijgen van het overleg met de bestuurder.
 • Er is een website gemaakt, waarop algemene informatie stond over het project en specifieke informatie voor de verschillende doelgroepen op het gebied van de instroom van leerlingen en stagiaires.
 • Er zijn workshops gegeven voor praktijkco÷rdinatoren en werkbegeleiders van instellingen in de gehandicaptensector. De organisatie van de workshops is overgedragen aan de OVDB.

We hebben een aantal onderzoeken uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht:

 • Een onderzoek naar de geschiktheid van de opleiding tot praktijkbegeleider.
 • Een onderzoek naar de noodzaak tot aanvullende scholing voor praktijkbegeleiders in de gehandicaptensector.
 • Een onderzoek naar goede voorbeelden van samenwerking tussen instellingen in de gehandicaptensector en onderwijsinstellingen. Dit om de inhoudelijke wisselwerking tussen onderwijs en werkveld te verbeteren. De voorbeelden en tips zijn opgenomen in een handreiking.
 • Een onderzoek naar de stand van zaken van de instroom van leerling-werknemers en stagiaires in de gehandicaptensector.

In het laatste projectjaren (2003 en 2004) is het accent verschoven van instroom naar instroom Ún behoud. Een aantal projectonderdelen waren specifiek gericht op het verbeteren van de begeleiding van leerlingen en stagiaires en het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond de beroepspraktijkvorming. publicaties voor 2004 waren:

 • Het werkbezoek. Hoe organiseer ik een werkbezoek voor leerlingen van VMBO, MBO en HBO?
 • De werkplek als leerplaats. Handreiking voor het beoordelen van de kwaliteit van de leerplaats.
 • Solide solitair. Instrumenten voor leerling en leidinggevende voor het beoordelen van solitair werken tijdens de beroepspraktijkvorming. Zie ook Stand Alone Leren.
 • Luisterrijk opleiden. In gesprek met de leerling voor een beter beleid.
 • Gewoon dˇen. OR-publicatie over het initiatiefrecht in de praktijk.
 • Leerling en beleid. Handreiking voor het maken en uitvoeren van beleid door en voor leerlingen.
 • VMBO-brochure Werken in de gehandicaptensector.
 • Code rood. Fact sheet voor de OR over investeren in Instroom.

Tijdens de gehele projectperiode hebben we speciale aandacht besteed aan de communicatie. Jaarlijks maakten we een nieuw communicatieplan. We gingen dan na of oude doelen zijn bereikt en de communicatiemiddelen werden op hun effectiviteit getoetst. Aan de hand daarvan werden doelen, doelgroepen en middelen geŰvalueerd en eventueel bijgesteld.

Resultaat

De instroom van leerling-werknemers en stagiaires is significant meer gestegen dan in de andere zorgsectoren. Onderwijs en werkveld zijn dichter bij elkaar gekomen.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

De meeste publicaties zijn thans niet meer verkrijgbaar. Voor informatie over de uitgaven bel de VGN op nummer 030-2739300.

hallo