Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Het opstellen van een correspondentietabel voor de gehandicaptensector

1.2.16

Korte omschrijving

Het project bevatte:

  • Analyse van cliŽntgegevens.
  • Omschrijven van de geÔndiceerde en de gerealiseerde zorg in termen van producten en modules in twee databases.
  • Benoemen van items op grond waarvan cliŽntprofielen opgesteld kunnen worden.
  • Koppelen van cliŽntprofielen aan bijbehorende indicaties uit het Zorgregistratiesysteem (ZRS) en aan zorgmodules uit de vraaggestuurde bekostiging (VGB).

Opdrachtgevers

Het ministerie van VWS.

Looptijd

December 2002 - Mei 2003.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Beleidsonderzoek.

Verloop van het project

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in opdracht van het ministerie van VWS een project uit getiteld 'Beleidsondersteunend model ten behoeve van de wachtlijstproblematiek binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten'. Het RIVM werkt daarbij samen met het Merit. Vanuit onze specifieke kennis van de gehandicaptensector en het gehanteerde zorgregistratiesysteem (ZRS), is ons gevraagd het Merit te ondersteunen bij dit project.

Merit heeft een beleidsondersteunend model ontwikkeld dat inzicht geeft in hoe, gegeven een bepaald extra budget, de wachtlijsten in de zorgsector op de meest efficiŽnte manier verminderd kunnen worden. Daarnaast laat het model zien wat het effect is van een voorgenomen beleidsbeslissing om de wachtlijsten te verminderen, op de omvang van de wachtlijst. Dit model is opgesteld op basis van een lineaire programmeertaal. Het vergelijkt de vraaggegevens met de capaciteit van het aanbod voor een bepaalde doelgroep. Om dit model te 'voeden' hebben de onderzoekers gegevens nodig omtrent de omvang van de vraag en het aanbod in de gehandicaptensector. Gegevens rond de vraag worden betrokken uit ZRS. Gegevens met betrekking tot het aanbod - in de vorm van de capaciteit van de instellingen - worden verkregen uit de database van de vraaggestuurde bekostiging (VGB).

Het probleem is dat de databases over de cliŽnten en de geÔndiceerde en te realiseren producten niet dezelfde terminologie bezigen. Om beide databases met elkaar in verband te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat de terminologie waarin de indicatie gesteld wordt en de terminologie van het zorgaanbod op elkaar aansluiten. De indicatiestelling is omschreven in functies en ZRS-zorgproducten. Het zorgaanbod is omschreven in functies die onderverdeeld zijn in aparte categorieŽn en een groot aantal zorgmodulen. Om deze eenheid te bereiken dient er op inhoudelijke gronden een conversie gemaakt te worden tussen beide systemen.

Uit de analyse van de data blijkt dat niet alleen de terminologie in de beide databases verschillend is, maar dat er ook een groot verschil is in de aard van de gegevens die men van de individuele cliŽnt registreert. Toch is het mogelijk om een vergelijking te kunnen maken. De opgenomen items in het cliŽntprofiel zijn; leeftijd, mate van handicap, mate van ambulantie, mate van zelfredzaamheid en de geÔndiceerde zorgproducten. Dit levert op grond van de gegevens uit de ZRS-database 4500 verschillende profielen op. Om uit dit aantal een dekkingspercentage van 70% van de totale populatie te krijgen, is voor de eerste 120 profielen een aansluiting gemaakt met de zorgmodules van het VGB-systeem. Op basis van dit materiaal is door Merit een koppeling gemaakt met het zorgaanbod in de VGB-database.

Resultaat

De koppeling tussen de cliŽntprofielen van ZRS (vraagkant) en de VGB-modules (aanbodzijde) is gelukt. Daarnaast is op basis van een kleine steekproef uit deze gegevens getest of het model werkt. Kan het model inderdaad het effect van beleidsmaatregelen op de omvang van de wachtlijsten voorspellen? Deze testen leverden een positief resultaat op.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo