Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Decentralisatie van de functies van de William Schrikker Stichting en de SPD

Korte omschrijving

Verkenning naar de mogelijkheid van decentralisatie van de functies (jeugdbescherming, pleegzorg en jeugdreclassering) die de William Schrikker Stichting (WSS) uitvoert en de pleegzorgfunctie die een aantal Sociaal Pedagogische Diensten uitvoeren. Deze functies dienden aangehaakt te worden bij de bureaus jeugdzorg in de twaalf provincies en bij de drie grootstedelijke regio's.

Opdrachtgevers

De ministeries van VWS (directie jeugdbeleid) en Justitie (directie preventie, jeugd en sanctiebeleid).

Looptijd

September 2001 - Maart 2002.

Aard werkzaamheden

Kwalitatief onderzoek en beleidsadvies.

Verloop van het project

Het onderzoekstraject bestond uit twee fasen:

  • Fase 1: wat?
    In de eerste fase zochten we naar een perspectief voor de decentralisatie, met de daaraan verbonden (globale) randvoorwaarden voor de functies van WSS en de Sociaal Pedagogische Diensten. Voor dit perspectief onderzochten wij het draagvlak van betrokken partijen: de betrokken instellingen (WSS en SPD-en) en daarnaast het Ministerie van VWS, het Ministerie van Justitie, IPO, provincies, grootstedelijke regio's en de bureaus jeugdzorg (BJZ-en).
  • Fase 2: hoe?
    Nadat in overleg met betrokken instellingen besluitvorming is geweest over het perspectief voor de decentralisatie werd in tweede fase enerzijds voor de William Schrikker Stichting en anderzijds voor de Sociaal Pedagogische Diensten een plan van aanpak opgesteld waarin de randvoorwaarden verder werden uitgewerkt.Ook werd aangegeven welke activiteiten door welke partij volgens welke stappen op welke termijn moesten worden ondernomen om het einddoel te realiseren.

Centraal stond de vraag: hoe kunnen we - vanuit de cliŽnt gezien - de keten van vraag tot aanbod organiseren? Dit betrof de inbedding van de toegangsfuncties voor deze landelijke voorzieningen binnen het Bureau Jeugdzorg.

Resultaat

Adviesrapport

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo