Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Overdracht pleegzorgplaatsen van de SPD naar de Voorzieningen voor Pleegzorg

Korte omschrijving

Als gevolg van de totstandkoming van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg moesten 136 pleegzorgplaatsen voor gehandicapte kinderen die begeleid werden door dertien Sociaal Pedagogische Diensten (SPD), uiterlijk 1 januari 2004 overgedragen worden naar de regionale Voorzieningen Voor Pleegzorg (VVP).
In samenwerking met de betrokken veldpartijen (cliŽntvertegenwoordigers, instellingen, provinciale overheid) stelden we een model van een overdrachtsovereenkomst op. Aan de hand van dit model kon de overdracht door de regionale belanghebbende instellingen geregeld worden.

Opdrachtgevers

Somma, de Landelijke Vereniging van Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een handicap (SPD-en) thans Mee Nederland geheten.

Looptijd

November 2002 - Maart 2003.

Aard werkzaamheden

Organisatieadvies en onderzoek.

Verloop van het project

Met alle betrokken partijen is een startbijeenkomst georganiseerd, waarin de werkwijze om tot de modelovereenkomst te komen is besproken. Vervolgens is een telefonische enquÍte een inventarisatieronde gehouden bij de betrokken SPD'en, VVP-en, provincies en cliŽntorganisaties. Uit deze ronde zijn onderwerpen verzameld die in de modelovereenkomst geregeld moesten worden. Daarna is een klein aantal voorzieningen bezocht om deze onderwerpen uitgebreider te bespreken. Op grond van dit materiaal is een concept modelovereenkomst opgesteld. Deze is in een kleine klankbordgroep in twee ronden besproken en vastgesteld. Ten slotte is het model ter accordering voorgelegd aan het ministerie van VWS.

Resultaat

Een modelovereenkomst op grond waarvan de regionale belanghebbende instellingen de overdracht zodanig konden regelen, dat de kwaliteit van de ondersteuning aan de huidige pleegkinderen gegarandeerd was en dat de functie pleegzorg voor kinderen met een handicap ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo