Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Interimschap Zorgbelang Noord-Holland

Korte omschrijving

Na een voortijdig vertrek van de nieuwe directeur verzocht het bestuur van de Vereniging Zorgbelang Noord Holland aan Henk Wedman het directeursschap tijdelijk waar te nemen. Aanvankelijk was de opdracht de samenwerking in de organisatie en in het Managementteam te verbeteren en de komst van een nieuwe directeur voor te bereiden.

Na een uitgebreide oriëntatie bleek een drastische reorganisatie noodzakelijk. Deze reorganisatie hield in:

  • Terugdringing van financieel tekort en vermindering van personeel.
  • Van regiomanagement naar programmanagement.
  • Van vier vestigingen naar één vestiging.
  • Herijking van de visie en missie.

Met de verhuizing naar een centrale huisvesting en het presenteren van een nieuwe visie en missie is de reorganisatie per juni 2008 afgerond.

Opdrachtgever

Bestuur van de Vereniging Zorgbelang Noord-Holland

Looptijd

Mei 2007 - juni 2008

Aard van de werkzaamheden

Interim management en beleidsadvisering

Verloop van het project

Zorgbelang Noord-Holland is op 1 juli 2006 door een fusie van vier regionale patiënten en cliëntenorganisaties en het Noord-Hollands Platform van deze vier organisaties ontstaan. Het werk bestaat uit het ondersteunen en het behartigen van de belangen van zorgvragers en hun organisaties in Noord-Holland met uitzondering van Amsterdam en Diemen.

Bij het ontstaan van de organisatie is er voor gekozen te gaan dan wel blijven werken vanuit regionale vestigingen met regionale teams en managers. Oude directeuren werden de regiomanagers. Om toch de nodige synergie en samenwerking te krijgen werden naast de regionale projecten en activiteiten provinciale werkgroepen gevormd, bestaande uit regionale medewerkers onder leiding van projectleiders: de vier regiomanagers in een matrixstructuur.

Daarnaast werd in oktober 2006 een klein centraal bureau gevormd bestaande uit een directeur (32 uur) een secretariaat (24 uur) en een communicatiemedewerker (15 uur).

In maart 2007 kondigde de directeur bij het bestuur zijn voortijdig vertrek aan. Na een uitgebreide consultatie van het management en het personeel besloot het bestuur te kiezen voor een interimdirecteur voor de duur van een half jaar. In dat halve jaar moest de komst van de nieuwe directeur worden voorbereid en de samenwerking tussen het personeel, personeel en management en in het management verbeteren. Ook het financieel beheer was een punt van aandacht. Het was uitdrukkelijk niet de opdracht om een reorganisatie in de organisatie te voltrekken.

Na een ronde gesprekken met medewerkers in teams en individueel, bestuur en andere sleutelpersonen is een rapportage gemaakt met de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • Bij onveranderd beleid is de organisatie in haar bestaan bedreigd.
  • Het financieel tekort door het opheffen van boventalligheid van personeel terugdringen.
  • Centralisatie van beleid en organisatie door middel van verhuizing naar één vestiging is absolute voorwaarde om te overleven.
  • De matrixstructuur opheffen.
  • Door middel van een visie en missiediscussie de plaats en positie van de organisatie verduidelijken.

Eind oktober 2007 gaat de algemene ledenvergadering akkoord met de noodzakelijke reorganisatie. Per 1 januari 2008 is de boventalligheid van het personeel door natuurlijk verloop opgeheven en daardoor het financieel tekort drastisch verminderd.

Met de vakbonden wordt begin januari 2008 een sociaal plan en met de personeelsvertegenwoordiging een reorganisatieplan gesloten. De brede visie- en missiediscussie met de achterban, bestuur en personeel start in februari 2008. Per 1 april 2008 is het personeel geplaatst in twee programma's onder leiding van twee programmamanagers. De centrale sturing is versterkt met de uitbreiding van de directiefunctie, managementondersteuning en een stafmedewerker communicatie en innovatie.

Per 1 april 2008 start de nieuwe directeur en komt er een akkoord voor de nieuwe huisvesting in Haarlem. Henk Wedman vervolgt als adviseur zijn opdracht met het afronden van de visie en missiediscussie. Deze wordt op de algemene ledenvergadering in juni in het nieuw betrokken pand in Haarlem gepresenteerd.

Resultaat

De organisatie is gecentraliseerd, het financieel tekort is binnen de perken gebleven. Er is een nieuwe centrale huisvesting betrokken en Zorgbelang Noord-Holland heeft een hernieuwde visie en missie gekregen.

Informatie

Henk Wedman

Publicatie

Geen openbare publicatie

hallo