Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Interim directeur CliŽntenbelang Amsterdam

Korte omschrijving

Door vertrek van een directeur, het afzien van het directeurschap door een tweede directeur en ernstige ziekte van de derde directeur van de rechtsvoorgangers van CliŽntenbelang Amsterdam kwam de vraag bij Wedman Advies om te voorzien in het interim directeurschap van de fusievereniging. De juridische fusie was voltrokken, maar de werkorganisaties werkten nog allemaal op dezelfde wijze. Wel was er al langere tijd sprake van een gezamenlijke huisvesting.

Er was sprake van een langdurig en slepend fusieproces, dat onder druk van de gemeente uiteindelijk tot de fusie geleid heeft. In een sociaal plan, dat afgesloten was met de ABVAKABOFNV, was vastgelegd dat er geen sprake was van gedwongen ontslagen.

De opdracht luidde:

 • Zorg dat het werkplan 2010 tot stand komt
 • Loods het organisatieplan met implementatieplan door de voorlopige ondernemingsraad
 • Zorg dat alle personeel in de nieuwe organisatieopzet geplaatst wordt.

Voor de opdracht was minimaal vier maanden en maximaal zes maanden beschikbaar.

Opdrachtgever

Het bestuur van de Vereniging CliŽntenbelang Amsterdam.

Looptijd

29 juni 2009 tot 1 januari 2010.

Aard werkzaamheden

Interim management.

Verloop van het project

Gestart is met een kennismakingsronde met alle personeelsleden. Daarnaast zijn er met leden van de achterban uit de Amsterdamse cliŽntorganisaties, medewerkers, bestuur en ambtenaren uit de centrale stad en de stadsdelen bijeenkomsten gehouden over nieuwe ontwikkelingen waar de vereniging in 2010 aandacht aan moet besteden. Aan de medewerkers is gevraagd om aan te geven aan welke doorlopende zaken uit het werkplan 2010 gewerkt moest blijven.

Op grond van de bijeenkomsten en de inventarisatie zijn in een interne werkgroep de opzet en de conceptteksten voor het werkplan besproken. Het werkplan met begroting 2010 is eind september aan de gemeente en de provincie aangeboden. De algemene vergadering van de veringing heeft op 1 december 2009haar goedkeuring aan het werkplan met begroting gegeven.

In het bestuurlijk overleg is voor de fusiedatum een concept organisatieplan met een implementatieplan vastgesteld. Na aanvulling en aanpassing is de adviesprocedure met de voorlopige ondernemingsraad gestart. Eerst informeel en begin november met een formele adviesaanvraag. De totale adviesprocedure duurde een maand langer dan verwacht. Dat betekende dat voor de plaatsing van het personeel alleen de maand december beschikbaar was om de plaatsing per 1 januari rond te krijgen. In drie weken is de plaatsingsprocedure afgerond en heeft op ťťn personeelslid na iedereen formeel ingestemd met zijn plaatsing.

Gedurende de interimperiode is Henk Wedman, samen met Els Bolding (oud-directeur COSBO en Monica Lamperjee (oud-adjunct-directeur APCP) verantwoordelijk geweest voor de algemene gang van zaken.

Resultaat

In een half jaar heeft Henk Wedman er voor gezorgd dat:

 • Het geÔntegreerde werkplan 2010 er kwam en aanvaard is door de subsidiegevers, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
 • In dat werkplan de met de fusie beloofde accentverschuiving naar meer aandacht voor de individuele belangenbehartiging en meer aandacht voor innovatie en onderzoek is verwerkt.
 • Het nieuwe organisatieplan en uitvoeringsplan voor de reorganisatie tot stand kwam en de instemming kreeg van de voorlopige ondernemingsraad.
 • De plaatsing van het personeel in de vernieuwde organisatie per 1 januari 2010 is gelukt.
 • De administratieve organisatie is beschreven in een handboek AO.
 • De financiŽle administratie een kwaliteitsslag heeft gemaakt.
 • Er een investeringsplan ligt voor de hoogst noodzakelijke aanpassing van ICT-voorzieningen.
 • De voorwaarden zijn geschapen om in de nabije toekomst in programma's te gaan werken.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Werkplan 2010 en bijlagenboek CliŽntenbelang Amsterdam
info@clientenbelangamsterdam.nl

hallo