Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Financiering Jeugdzorg

Korte omschrijving

In vervolg op het in juni 2000 verschenen Beleidskader Wet op de Jeugdzorg hebben de Ministeries van VWS en Justitie gewerkt aan de implementatie van de Wet op de Jeugdzorg. De Wet op de Jeugdzorg treedt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2004 in werking.

Wedman en partners, nu Wedman Advies, heeft sinds september 2000 advieswerkzaamheden verricht voor de implementatie van de Wet op de Jeugdzorg. Onze inbreng is met name gebaseerd op onze expertise en ervaring rondom de financiering en organisatie van de (AWBZ-)zorg. Naast bijdragen aan de verdere uitwerking van het financieel kader van de Wet op de Jeugdzorg hebben wij onder meer een verkenning uitgevoerd naar het concept van benchmarking binnen de jeugdzorg.

Opdrachtgevers

Ministerie van Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Looptijd

September 2000 - Januari 2003.

Aard werkzaamheden

Onderzoek en beleidsadvisering.

Verloop van het project

Wij hebben bijgedragen aan de notitie 'Financieel kader Wet op de Jeugdzorg'. Deze is in december 2000 besproken in een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor VWS. Vervolgens hebben wij in 2001 geparticipeerd in het deelproject 'financieel kader' dat bij de voorbereiding van het implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg en het wetsvoorstel in het leven is geroepen.

In 2002 hebben wij bijdragen geleverd aan de gedachtevorming rondom de kostprijsvorming en het informatiebeleid binnen de jeugdzorg. Tenslotte hebben wij een verkenning uitgevoerd naar benchmarking binnen de jeugdzorg.

Resultaat

  • (Schriftelijke) bijdragen voor de verdere (financiŽle) uitwerking van het implementatieprogramma.
  • Binnen en buiten het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie participeren in overleg over de financiŽle aspecten van de implementatie van het wetsvoorstel.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Notitie 'Financieel kader Wet op de Jeugdzorg', kamerstuk 'Notitie financiŽle aspecten Beleidskader Wet op de jeugdzorg' ,Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27410, nr. 4.
Notitie 'Agendavoorstel informatiebeleid jeugdzorg', Onderdeel van de activiteitenreeks 'Jeugdzorg InZicht!'
Verkenning 'Benchmarking binnen de jeugdzorg', Onderdeel van de activiteitenreeks 'Jeugdzorg InZicht!'

hallo