Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek verbreding Centra voor Consultatie en Expertise

Korte omschrijving

Een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheid voor de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE) om, toen de schotten binnen de AWBZ wegvielen, haar diensten uit te breiden naar bijzondere doelgroepen uit de Geestelijke Gezondheidszorg en de Ouderenzorg.

Opdrachtgevers

Ministerie van VWS.

Looptijd

November 2003 - Mei 2004.

Aard werkzaamheden

Beleidsonderzoek en beleidsadvies.

Verloop van het project

Het onderzoek was verdeeld in twee fasen. In de eerste fase is met behulp van een aantal sleutelpersonen uit de Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg nagegaan of er zich bijzondere doelgroepen voordeden waaraan op dit moment geen adequate zorg verleend wordt. Dit blijkt het geval te zijn.

De uitkomsten zijn in de tweede fase getoetst in vier werkgebieden van beide sectoren. In representatieve regio's zijn groepsinterviews gevoerd met vertegenwoordigers van alle ketenpartijen uit beide sectoren. Nagegaan is of de gesignaleerde knelpunten zich inderdaad voordeden, en zo ja, welke bijdrage de CCE zou kunnen leveren bij het realiseren van adequate zorg voor deze bijzondere doelgroepen.

Resultaat

Onderzoeksrapport met aanbevelingen, gericht op een kansrijke verbreding van de CCE.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Bijzonder in de breedte?, Omgevingsanalyse van de mogelijke uitbreiding van de doelgroep van de Centra voor Consultatie en Expertise met cliŽnten uit de Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg, Wedman en partners, mei 2004 , te bestellen bij post@wedman.nl

hallo