Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Advisering oprichting LCI (CIZ)

Korte omschrijving

Advies voor de oprichting van een landelijk centrum indicatiestelling.

Opdrachtgevers

Ministerie van VWS.

Looptijd

Oktober 2002 - December 2002

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Organisatie- en beleidsadvisering.

Verloop van het project

Op verzoek van het Ministerie van VWS hebben wij een beleidsadvies opgesteld waarin de toekomstige plaats en positie van een nieuw op te richten landelijk centrum indicatiestelling is vervat. Het advies bevatte ook een beschrijving van de wijze van totstandbrenging. In het advies werden in samenhang oplossingen voor korte- en lange termijnontwikkelingen geschetst. Voor de korte termijn bood dit oplossingen voor de subsidieverstrekking voor de GGZ-indicatiestelling en de continuering van een project voor de indicatiestelling forensische psychiatrie. Voor de wat langere termijn speelde de vraag naar de positionering van een landelijk expertisecentrum voor de AWBZ-brede indicatiestelling. Tevens speelde de verdere integratie van de indicatiestelling aan de voordeur van de regionale indicatieorganen.

Resultaat

Kort beleidsadvies waardoor een verdere stap naar een AWBZ-breed landelijk expertisecentrum gezet kan worden.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo